Communication Satellites

by

Abozar Masoomi
(ab_masoomi@yahoo.com)
Behtash Bordbar
Samira Taghizadeh
Parisa Dolatkhahmahvareh1.jpg

mahvareh2.jpg

mahvareh3.jpg

mahvareh4.jpg

mahvareh5.jpg

mahvareh6.jpg